Субсидия алуга гаризалар кабул ителә башлады

8 февраль 2019 ел., җомга

Коммерциягә карамаган оешмаларга мәгълүмати технологияләр һәм робототехника өлкәсендә белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен семинарлар, конференцияләр, форумнар, олимпиадалар, интеллектуаль конкурслар һәм башка чаралар оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны финанслар белән тәэмин итүгә (каплауга) Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе нигезендә, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 17 нче июлендәге 499 номерлы карары (алга таба –тәртип) һәм Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгының 07.02.2010 ел, № 8-05-п/29 боерыгы белән расланган коммерцияле булмаган оешмаларга цифрлы трансформация мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары җитәкчеләре урынбасарларының квалификациясен күтәрүне оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны каплауга Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр алу өчен гаризалар бирү сроклары билгеләнде.

Гаризаларны бирү вакыты – 9:00 22.02.2019

Гаризалар бирү тәмамлану – 25.02.2019 18:00

Субсидия алу өчен Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгына түбәндәге документларны тапшырырга кирәк:

  1. Министрлык тарафыннан расланган форма буенча субсидия алуга гариза (алга таба - гариза) ;
  2. Коммерцияле булмаган оешманың гамәлгә кую документлары, шулай ук аларга карата булган барлык үзгәрешләр турындагы документларның, тиешле рәвештә рәсмиләштерелгән вәкаләтләр булганда, коммерцияле булмаган оешма җитәкчесе яисә башка вәкаләтле зат тарафыннан расланган күчермәләре (Россия Федерациясе законнары нигезендә рәсмиләштерелгән ышаныч кәгазенең күчермәләрен кушып));
  3. Коммерцияле булмаган оешманың цифрлы трансформация мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары җитәкчеләре урынбасарларының квалификациясен күтәрү һәм оештыру чыгымнарын гамәлгә ашыруга бәйле фактта тотылган чыгымнарын раслый торган документлар (чыгымнар сметасы, шартнамәләр һәм аларга кушымталар, башкарылган эшләр (күрсәтелгән хезмәтләр) актлары, түләү йөкләмәләре, шулай ук (булганда) счет, счет-фактуралар, туры килә торган һәм чыгым ордерлары, накладные, тиешле рәвештә рәсмиләштерелгән вәкаләтләр булганда коммерцияле булмаган оешма җитәкчесе яисә башка вәкаләтле зат тарафыннан расланган (Россия Федерациясе законнары нигезендә рәсмиләштерелгән ышаныч кәгазенең күчермәләрен кушып));
  4. Салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар түләү буенча үтәлмәгән бурычның килешүне төзү планлаштырыла торган айдан алдагы айның беренче санына туры килүен раслый торган салым органы белешмәсе;
  5. Коммерциячел булмаган оешма җитәкчесе тарафыннан имзаланган, үзгәртеп кору, бетерү, банкротлык процедураларының коммерциячел булмаган оешмасына карата булмавы турында, шулай ук Татарстан Республикасы бюджетына, шул исәптән башка хокукый актлар нигезендә бирелгән субсидияләрне, бюджет инвестицияләрен кире кайтару буенча срогы чыккан бурыч һәм килешү төзү планлаштырыла торган айга кадәрге айның беренче санына Татарстан Республикасы бюджеты каршында бүтән кичектерелгән бурыч булмавы турында гарантия хаты.

Документларның таныкланган күчермәләре белән гаризалар 1 экземплярда түбәндәге адрес буенча кабул ителә: 420111, Казан шәһәре, Кремль урамы, 8 нчейорт.

Гаризалар кабул итү тәмамланганнан соң, эш көннәрендә исәпләнгән өч көн эчендә Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы тапшырылган документларны карый һәм субсидия бирү яки субсидия бирүдән баш тарту турында Карар кабул итә.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования